VÄGARBETEN

Under första veckan i mars hoppas vi komma igång med nästa etapp av förstärkningen av vägkroppen. I bilagan till "Verksamhetsplan för 2019 och 2020" som kan laddas ner härunder finns mer detaljer om var arbeten skall göras. Ambitionen är att vara klara med allt förstärkningsarbete under första halvan av mars för att möjliggöra grusning under senare halvan av mars. 

Sydkosters samfällighetsförening för
Koster Ga:1

Sydkosters samfällighetsförening förvaltar Sydkosters huvudvägar, dvs. de vägar som förbinder Långegärde, Ekenäs, Kyrkosund samt vägen till  linfärjan och vägen till Kilesands brygga.

Denna gemensamhetsanläggning benämns Koster Ga:1 och  bildades i september 2015 när Trafikverket (trots våra överklaganden) lämnade över ansvaret för öns huvudvägar till samtliga fastighetsägare och på ön.

Här under kan du ladda ner karta med Koster Ga:1 markerad, samt registreringsbevis och stadgar för samfällighetsföreningen som har organisationsnummer 717916-2339.

Protokoll från årstämman i maj 2019

Planerade åtgärder

I dokumentet härunder beskrivs verksamhetsplanen inklusive en lista över planerat vägunderhåll. Läs och ge gärna synpunkter, kom med kompletteringar. 

Information om trafiksäkerhet

Hantering av register över fastigheter och andelsägare

 • Torbjörn Stjernberg • 24 juli 2019 22:46:06
  Tack Göran för dina synpunkter. De berör en rad frågor som vi undersökt och som kan vara värda att diskutera vidare. Uppenbarligen har olika handläggare på länsstyrelserna gett lite olika besked. En komplikation är att vissa frågor har handlagts av "främmande länsstyrelser" av jävsskäl eftersom en av våra styrelsemedlemmar (chefen för naturum) formellt är länsstyrelseanställd. De frågor du tar upp har vi således tagit upp och fått lite annorlunda besked än du fått. Möjligen kan Kyrkosunds vägförening ansöka om begränsningar och i den mån besluten vad gäller dessa skiljer sig från de beslut som tagits om våra huvudvägar kan vi diskutera om vi med det som grund vill göra ytterligare begränsningar på Kosters huvudvägar.
 • Göran Ågerup • 24 juli 2019 11:53:31
  Hej ! Som ordförande i Kyrkosunds vägförening kontaktade jag länsstyrelsen för att få klarhet i diverse vägfrågor.
  Man kan ansöka hos länsstyrelsen för att fastställa hastighetsbegränsningen till 30 km/tim . Vägstandarden och turistbelastningen borde medge en sänkning till 30km/ tim i varje fall sommartid annan tid kanske till 40km/tim
  Vi har därutöver rätt att bestämma vilka fordon som får framföras, längd bredd och
  vikt. Statsbidragen påverkas inte av våra inskränkningar så länge alla har tillgång till vägarna på lika villkor. Vi kan besluta att endast fordon som är konstruerade att framföras till en högsta hastighet av 30km/tim får bruka våra vägar. Viktigt är att begränsa vikten på fordonen och att dispens endast medgives när vägarna tål högre vikt. Självklart är det rederiets ansvar att inte frakta ut för tunga fordon till Koster. Detta måste kommunen avtala om.
 • Torbjörn Stjernberg • 12 juni 2019 21:47:33
  Styrelsen är medveten om behov av flikning (dvs fylla ut groparna i vägbanan) men entreprenörens grävskopa är på reparation. Vi hoppas ändå hitta ett sätt att åtgärda det värsta före midsommar.
 • TorbjörnStjernberg • 4 maj 2019 17:54:15
  Tack för din trevliga kommentar. På Koster har vi redan under trafikverkets tid haft en förordning som förbjöd motorfordon om de inte hade dispens. Den förordningen ärvde vi när vi tvingades ta över vägarna för några år sedan. De 30 km per timme, som råder på hela ön, gäller enligt en lokal trafikstadga. Överträdelse innebär att vi drar in det trafiktillstånd vi beviljat. I linje med ditt resonemang är dock det mycket viktigt att vi alla känner att det är en regel värd att respektera eftersom varken polisen eller vi i styrelsen kan övervaka all trafik.
 • Stefan Lenberg • 4 maj 2019 17:10:27
  Hej. Besökte Sydkoster idag. Trevligt, som vanligt! Noterade hade de var hastighetsbegränsning här och var. Toppen! Bra med ordning och reda!! Undrar dock med stöd av vilken lag, förordning eller föreskrifter som ni kan göra det för att det ska vara juridiskt giltigt? Det behövs väl? I annat fall har väl hastighetsbegränsningen ingen juridisk status = Polisen kan inte bötfälla en överträdelse. I all välmening. /Stefan Lenberg
 • Torbjörn Stjernberg • 30 april 2019 07:57:47
  Återigen problem med dammiga vägar. På måndag 6 maj kommer en tankbil att sprida en lösning med vatten och salt som enligt uppgift skall ge mer långsiktig verkan.
 • Torbjörn Stjernberg • 18 juli 2018 15:06:02
  Äntligen lite regn - och därmed salt på vägarna!
  Tack Yngve för att du var på hugget när regnet kom.
  Hoppas att vi nu slipper dammproblemen en tid!
 • Torbjörn Stjernberg • 29 juni 2018 15:57:19
  Även i år har vi fått påpekanden om att det dammar på vägarna. Vi har saltat en gång i sommar och planerar att salta igen när det är meningsfullt. Saltets effekt är att binda fukt i vägen - och utan regn gör saltet ingen nytta. Vi är alltså medvetna om dammproblemet och beklagar att vi inte kan göra så mycket åt det dessa torra dagar.
 • Torbjörn Stjernberg • 2 juli 2017 10:56:28
  SALTNING AV VÄGARNA - vi är väl medvetna om att vägarna dammar, men den utrustning som behövs för att saltbinda är trasig. Vi försöker hyra utrustning från fastlandet för att snarast möjligt salta grusvägarna. Till dess (och gärna även därefter) - kör extra försiktigt och mjukt så att det dammar så lite som möjligt!
 • Torbjörn Stjernberg • 19 maj 2017 10:57:47
  Protokoll från årsstämman och övriga stämmohandlingar är nu flyttade till fliken Protokoll. Lokala trafikstadgan är uppdaterad.
 • Torbjörn Stjernberg • 25 april 2017 20:56:04
  Hej!
  Nu har jag, härovan, lagt lagt in en preliminär nedladdningsbar version av de powerpointbilder (i pdf-format) som vi tänker oss använda vid årsstämman. Där är ändringarna i trafikstadgan markerade i rött och där finns även en presentation av tänkta åtgärder på vägarna och en introduktion till en diskussion om trafiksäkerhet.
 • Pär Åstrand • 25 april 2017 13:01:09
  Hej Torbjörn!
  Kan jag finna styrelsens förslag till smärre förändringar av lokala trafikstadgan någonstans här på hemsidan? Har letat men ej funnit dessa.
 • Krister Schiöler • 21 april 2017 23:41:45
  Vi har fördelen av att sjöpolisen kan alkotesta och göra fartkontroller numera. Tidigare larmades om polisen tog färjan men nu finns en större medvetenhet hos Björköborna. Information genom alla föreningar är självklart viktigt
 • Torbjörn Stjernberg • 21 april 2017 17:35:31
  Hej Krister!
  1.Håller helt med om vikten att fondera - efter det första året, dvs. 2016, (med för oss gynnsam väderlek, och överföring av vissa medel från Filjestadsvägen) kan vi sätta av drygt 700 000. Det blir inte lika mycket 2017 men ändå tillräckligt för att våga föreslå en sänkning av avgiften till 1200 per andel. Vår stora oro är de kostnader som, om några år, drabbar oss när asfaltvägen måste åtgärdas.
  2. Vi har redan haft mycket glädje av medlemskapet i REV, inte minst i samband med övertagandet av vägarna. De ger oss också en prisvärd försäkring.

  Vi välkomnar förstås alla erfarenheter från andra föreningar - just nu är vi extra intresserade av hur man agerar vid fall av fyllekörning som vi sett exempel på de senaste dagarna.
 • Krister Schiöler • 21 april 2017 15:26:52
  1. När man planlägger större arbeten vore det väl bra att fondera en del varje år? Jag är med i en liten samfällighet och vi skall enl § 12 avsätta minst (summa) varje år
  2: Är samfälligheten med i REV? I annat fall rekommenderar jag att man går med www.revriks.se.