Lokal trafikstadga för Sydkosters huvudvägar
dvs. Koster Ga:1

(antagen vid årsmötet i maj 2016 med mindre ändringar i maj 2017)

1. Motorfordon som har fler hjul än tre, liksom motorfordon konstruerade för en högsta hastighet överskridande 30 km per timme, skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras.
Tydliggörande: Permanent tillstånd skall fästas synligt på fordonet
Om fordonet skall vara på Sydkoster mer än 30 dagar per år skall ansökan avse permanent tillstånd.
 
Samfällighetsföreningens avsikt är att vara restriktiv med tillstånd för bensindrivna fordon som inte behövs i yrkestrafik, samt för fordon som främst har rekreationssyfte.
 
Rutin: Motorfordonsägare som önska permanent tillstånd lämnar ansökan till styrelsens tillståndsansvarige, i nuläget Göran Larsson, "larsegarden@telia.com" som ger tillstånd och dekal att fästas på fordonet.
För tillfälliga tillstånd gäller att när fordon bokar plats på Kosterfärjan upplyses fordonsägaren om krav på tillstånd. Detta meddelas efter ansökan till i första hand Göran Larsson, "larsegarden@telia.com", 070 670 40 86. Ansökan görs via mail. Om Göran Larsson inte går att nå kan i andra hand, i akuta lägen, ansökan lämnas till Torbjörn Stjernberg, "info@sydkostervagar.se", 070 836 94 64. Kopia av mail skall också gå till "info@kostermarin.se". Om ett fordon dyker upp utan förbeställning kan dispens meddelas via SMS.

 
2. Tillstånd att framföra fordon skall omprövas vid byte av ägare till fordonet.
 
3. Fordon får ej användas av näringsidkare för ambulerande försäljnings- eller uthyrningsverksamhet utan Samfällighetsföreningens tillstånd.

Tydliggörande: Om man levererar enligt en förhandsbeställning eller om man hämtar upp på annat ställe än varifrån tjänsten hyrts anses det inte vara ambulerande.
 
Särskilda slitageavgifter:
4. Fordon som ägs av andelsägare framförs utan extra avgift. Undantag är tunga fordon – se nedan.
 
5. För fordon som inte ägs av andelsägare och som framförs under mer än 30 dagar per år på Koster utgår avgift motsvarande avgiften för privat fastighet (om fordonet framförs av privatpersoner) eller för verksamheter (om fordonet framförs av näringsidkare).
 
6. För fordon med högre axeltryck än 6 ton eller högre boggietryck än 10 ton utfärdas tillstånd enbart när vägarna bedöms klara tung trafik.
 
7. För samtliga företag med avgiftsbelagd trafik och /eller med tyngre fordon, dvs. fordon med tjänstevikt tyngre än 3,5 ton, utgår en slitageavgift motsvarande ytterligare 3 andelar.
 
8.  Samtliga fordon som transporteras till/från ön skall betala en slitageavgift med ett pålägg på Kostermarins transportkostnad. Styrelsen ges mandat att sätta belopp. För närvarande gäller följande belopp per enkelresa:

 
Personbil                                                                       60:-
Lastbil/grävare max 7 ton                                        150:-
                        Över 7 ton                                            230:-
Minigrävare, traktor max 3,5 t                                 60;-
Traktor större                                                               90:-
Elbil, fyrhjuling                                                            40;:-

 
9. För fastighetsägare vid byggprojekt utgår slitageavgifter enligt nedan efter individuell prövning av styrelsen eller den styrelsen delegerat prövningsrätten till:
A. Fasadrenovering, snickerier inomhus, enklare icke bygglovkrävande åtgärder
Ingår i årsavgiften
 
B. Mindre ombyggnad och husbyggnad (typ Attefallshus), etc.
Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 5000 kr.
 
C.  Större till- eller ombyggnader
Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 10 000 kr.

D. Nybyggnad av helt hus, eller större vägbelastande åtgärder. 
Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift motsvarade 15 000 kr.
 
E. Utöver dessa utgår särskilda avgifter för byggande av flera lägenheter, hotell etc. i proportion till omfattningen.
Fastighetsägaren faktureras en slitageavgift enligt särskild förhandling och deposition för återställande att betalas i förväg enligt REVs standardkontrakt och fastställt enligt överenskommelse med samfällighetsföreningens styrelse.
 
10. För samtliga fordon ansvarar fordonsägaren för att fordonet är försäkrat och framförs i enlighet med trafikregler som gäller på allmänna vägar och med hastigheter anpassade till trafiksituationen och sikten. Maxhastighet är 30 km/tim.
 
11. Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 kan tillståndsinnehavaren i första hand tilldelas en muntlig eller skriftlig varning. I allvarliga fall och/eller vid upprepad överträdelse kan tillståndet omprövas vilket kan innebära indragning av tillståndet.