ÅRSSTÄMMA 2022

Datum för 2022 års stämma var söndag 5 juni kl 10 i KSK.
Fakturor för årets andelsavgift har nu skickats ut efter det att debiteringslängden fastställts av stämman. Förfallodagen är 31 juli. Notera att vid övergången till nya registerrutiner har vissa obebyggda fastigheter med andelstalet 0,1 av misstag fakturerats trots att vi sen en tidigare stämma beslutat att så ej ska ske. Dessa fakturamottagare har underrättats och fakturorna krediteras och nya korrekta fakturor skickas ut.
Stämmohandlingarna finns under fliken "PROTOKOLL.
Debiteringslängden nås via undersidan "För andelsägare". Andelsägare har möjlighet att få lösenordet genom mail till "info@sydkostervagar.se.


VÄGARBETEN

På tisdag 10 maj och onsdag 11 maj gjordes vägarbeten på Sydkosters huvudvägar. På tisdagen hyvlades vägarna för att förbereda för den dammbindning med DUSTEX som gjordes dagen därpå. Vi avser pröva effekten av DUSTEX under några år.

TRAFIKSÄKERHET

Vid årsstämman för huvudvägarna på Sydkoster framfördes förslaget att formulera en text att hänvisa till när man ser behov att ingripa när någon beter sig trafikfarligt. Med Susanne Enfors-Davies hjälp har vi formulerat följande om
Trafikregler för Kosteröarna
Alla former av fordon förekommer på öarna. Mopeder, motorcyklar, elbilar, vanliga bilar, traktorer, lastbilar både tunga som lätta, hyrcyklar med varierande påhäng, elcyklar, privatcyklar och också gående. Alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på öarnas trånga vägar. Det förutsätter att man följer trafikreglerna, visar hänsyn och använder sunt förnuft. Fordonens hastighet ska anpassas efter övrig trafik och överallt gäller en maxhastighet på 30 km/tim.
Vanliga trafiklagar gäller såväl på öarna som på fastlandet.
Gående
Gå på vänster sida för att se och möta trafiken. Håll reda på barn och hundar och ge rimlig plats till mötande fordon.
Cyklister
Cykla på höger sida en och en och inte i bredd. Håll reda på cyklande barn och hjälp dem att hålla sig på höger sida. Vägarna lämpar sig inte för att lära små barn att cykla på. Ge rimlig plats till mötande fordon. Stanna inte mitt på vägen utan stanna vid vägkanten.
Moped och elbil
Det krävs förarbevis klass II för moped och bil med maxhastighet 25 km/tim (om du inte är född före september 1994).
Visa hänsyn och sänk hastigheten vid möten.
Som förälder har du ett ansvar för att dina minderåriga barn inte framför moped eller bil.
Nykterhetskraven – och de legala konsekvenserna vid överträdelse – är samma som för vanliga bilar och kan orsaka ett förlorat körkort.
Motorcykel, bilar och lastbilar
Anpassa hastigheten efter rådande trafik. Maxhastighet är 30 km/tim. Visa hänsyn emot all övrig trafik, såsom gående, cyklister, mopeder osv. Naturligtvis ska föraren vara nykter.

Vägarna uppfattas ibland vilseledande som bilfria. Det uppstår trängsel framför allt under högsommaren då det tidvis är mycket trafik av blandade fordon och gående. Några har ”glömt” trafikreglerna på fastlandet och låter minderåriga olagligt köra fordon. Tyvärr förekommer det onykterhet också. Vi måste då alla hjälpas åt och säga ifrån när vi ser uppenbara lagbrott. För allas trivsel och säkerhet måste trafikreglerna följas.

Sydkosters samfällighetsförening för
Koster Ga:1

Sydkosters samfällighetsförening förvaltar Sydkosters huvudvägar, dvs. de vägar som förbinder Långegärde, Ekenäs, Kyrkosund samt vägen till  linfärjan och vägen till Kilesands brygga.

Denna gemensamhetsanläggning benämns Koster Ga:1 och  bildades i september 2015 när Trafikverket (trots våra överklaganden) lämnade över ansvaret för öns huvudvägar till samtliga fastighetsägare och på ön. Varje fastighet, oberoende 

Här under kan du ladda ner karta med Koster Ga:1 markerad, samt registreringsbevis och stadgar  (obs nya gäller sen 2019) för samfällighetsföreningen som har organisationsnummer 717916-2339. Du finner även i aktbilaga AN1 principerna för fördelning av andelstal. I bilagan anges ursprungliga andelstal. Ändringar har skett sen dess och de aktuella anges i debiteringslängden som beslutas av årsstämman.

Vid årsstämmor har beslutats om slitageavgifter för främmande fordon, för tunga fordon, och för fordon som går i avgiftsbelagd trafik. (se lokala trafikstadgan).
Årsstämmor har även beslutat att inte fakturera avgifter för de fastigheter som har andelstal 0,1, eller för uthyrningsrum/stugor om dessa är fyra eller färre..

Information om trafiksäkerhet

Hantering av register över fastigheter och andelsägare

 • Torbjörn Stjernberg • 8 juni 2022 22:14:42
  Tack både Michael och Marie för era synpunkter här i maj och juni.
  1) Marie - styrelsen avser att kontakta vår bank för att möjliggöra e-fakturor även för privatpersoner - men detta kan bli klart först till faktureringen 2023.
  2) Michael - vad gäller kyrkosunds vägförenings årsstämma är det möjligt att lägga in den under fliken "övriga vägföreningar" - men det förutsätter Kyrkosunds vägförening ber om detta och skickar protokollet till Sydkostervägars nye ordförande, Olle Ekström via info@sydkostervagar.se.
 • Michael Wallér • 8 juni 2022 19:58:08
  Jag efterlyser protokoll från Kyrkosunds vägförenings årsstämma 2021!
 • Marie Gurstedt • 19 maj 2022 23:08:15
  Hej!
  Jag önskar e-faktura men kan inte anmäla det via Nordea!?! De känner inte till bankgironumret? För mig går det dock lika bra att få fakturan med e- posten.
  Mvh Marie Gurstedt Kyrkosundsvägen 2
 • Rolf Andersson • 29 januari 2021 10:29:39
  Hej!
  Önskar att i fortsättningen få faktura via mejl istället för i pappersform.

  MVH
  Rolf Andersson
 • Claes Wallér • 26 januari 2021 16:24:13
  Undertecknad har i vår familj övertagit nedanstående
  Vänligen notera att fakturering i framtiden och information sändes till mig.
  Claes Wallér
 • Björn Söder • 29 juni 2020 20:01:07
  Det är roligt att se hur väl fungerande Sydkosters Samfällighetsförening Koster Ga sköts
  av nu varande styrelse. Ett hjärtligt tack för ert arbete.
 • Torbjörn Stjernberg • 9 april 2020 15:14:41
  Under fliken Fordonstillstånd ges information om hur ansökan sker. Notera att Göran Larsson, larsegarden@telia.com, ansvarar för att ge tillstånd.
 • Stefan Lång • 9 april 2020 12:56:31
  Hej!
  Hur skall man gå tillväga om man vill ha ett tillstånd av er för att köra med en service bil
  Renault Kangoo tjänstevikt 1353 kg.
  Med vänliga hälsningar
  Stefan Lång
  Skorstensfejarmästare
  Strömstad & Tanum AB.
  070-523 16 18.
 • Torbjörn Stjernberg • 24 juli 2019 22:46:06
  Tack Göran för dina synpunkter. De berör en rad frågor som vi undersökt och som kan vara värda att diskutera vidare. Uppenbarligen har olika handläggare på länsstyrelserna gett lite olika besked. En komplikation är att vissa frågor har handlagts av "främmande länsstyrelser" av jävsskäl eftersom en av våra styrelsemedlemmar (chefen för naturum) formellt är länsstyrelseanställd. De frågor du tar upp har vi således tagit upp och fått lite annorlunda besked än du fått. Möjligen kan Kyrkosunds vägförening ansöka om begränsningar och i den mån besluten vad gäller dessa skiljer sig från de beslut som tagits om våra huvudvägar kan vi diskutera om vi med det som grund vill göra ytterligare begränsningar på Kosters huvudvägar.
 • Göran Ågerup • 24 juli 2019 11:53:31
  Hej ! Som ordförande i Kyrkosunds vägförening kontaktade jag länsstyrelsen för att få klarhet i diverse vägfrågor.
  Man kan ansöka hos länsstyrelsen för att fastställa hastighetsbegränsningen till 30 km/tim . Vägstandarden och turistbelastningen borde medge en sänkning till 30km/ tim i varje fall sommartid annan tid kanske till 40km/tim
  Vi har därutöver rätt att bestämma vilka fordon som får framföras, längd bredd och
  vikt. Statsbidragen påverkas inte av våra inskränkningar så länge alla har tillgång till vägarna på lika villkor. Vi kan besluta att endast fordon som är konstruerade att framföras till en högsta hastighet av 30km/tim får bruka våra vägar. Viktigt är att begränsa vikten på fordonen och att dispens endast medgives när vägarna tål högre vikt. Självklart är det rederiets ansvar att inte frakta ut för tunga fordon till Koster. Detta måste kommunen avtala om.
 • Torbjörn Stjernberg • 12 juni 2019 21:47:33
  Styrelsen är medveten om behov av flikning (dvs fylla ut groparna i vägbanan) men entreprenörens grävskopa är på reparation. Vi hoppas ändå hitta ett sätt att åtgärda det värsta före midsommar.
 • TorbjörnStjernberg • 4 maj 2019 17:54:15
  Tack för din trevliga kommentar. På Koster har vi redan under trafikverkets tid haft en förordning som förbjöd motorfordon om de inte hade dispens. Den förordningen ärvde vi när vi tvingades ta över vägarna för några år sedan. De 30 km per timme, som råder på hela ön, gäller enligt en lokal trafikstadga. Överträdelse innebär att vi drar in det trafiktillstånd vi beviljat. I linje med ditt resonemang är dock det mycket viktigt att vi alla känner att det är en regel värd att respektera eftersom varken polisen eller vi i styrelsen kan övervaka all trafik.
 • Stefan Lenberg • 4 maj 2019 17:10:27
  Hej. Besökte Sydkoster idag. Trevligt, som vanligt! Noterade hade de var hastighetsbegränsning här och var. Toppen! Bra med ordning och reda!! Undrar dock med stöd av vilken lag, förordning eller föreskrifter som ni kan göra det för att det ska vara juridiskt giltigt? Det behövs väl? I annat fall har väl hastighetsbegränsningen ingen juridisk status = Polisen kan inte bötfälla en överträdelse. I all välmening. /Stefan Lenberg
 • Torbjörn Stjernberg • 30 april 2019 07:57:47
  Återigen problem med dammiga vägar. På måndag 6 maj kommer en tankbil att sprida en lösning med vatten och salt som enligt uppgift skall ge mer långsiktig verkan.
 • Torbjörn Stjernberg • 18 juli 2018 15:06:02
  Äntligen lite regn - och därmed salt på vägarna!
  Tack Yngve för att du var på hugget när regnet kom.
  Hoppas att vi nu slipper dammproblemen en tid!