Årsavgift 2023

Fr o m 2023 är samfällighetsföreningar momsskyldiga.
På stämman fastställdes årsavgiften till 1.250 kr inkl moms per andel.
Avgift på 50 kr tas ut för pappersfakturor.


ÅRSSTÄMMA 2023

Avgift för pappersfaktura

För att undvika avgift för pappersfaktura för kommande år. Fyll i din e-postadress i formuläret nedan.

TRAFIKSÄKERHET

Sydkosters samfällighetsförening för
Koster Ga:1

Sydkosters samfällighetsförening förvaltar Sydkosters huvudvägar, dvs. de vägar som förbinder Långegärde, Ekenäs, Kyrkosund samt vägen till  linfärjan och vägen till Kilesands brygga.

Denna gemensamhetsanläggning benämns Koster Ga:1 och  bildades i september 2015 när Trafikverket (trots våra överklaganden) lämnade över ansvaret för öns huvudvägar till samtliga fastighetsägare och på ön. Varje fastighet, oberoende 

Här under kan du ladda ner karta med Koster Ga:1 markerad, samt registreringsbevis och stadgar  (obs nya gäller sen 2019) för samfällighetsföreningen som har organisationsnummer 717916-2339. Du finner även i aktbilaga AN1 principerna för fördelning av andelstal. I bilagan anges ursprungliga andelstal. Ändringar har skett sen dess och de aktuella anges i debiteringslängden som beslutas av årsstämman.

Vid årsstämmor har beslutats om slitageavgifter för främmande fordon, för tunga fordon, och för fordon som går i avgiftsbelagd trafik. (se lokala trafikstadgan).
Årsstämmor har även beslutat att inte fakturera avgifter för de fastigheter som har andelstal 0,1, eller för uthyrningsrum/stugor om dessa är fyra eller färre..

Hantering av register över fastigheter och andelsägare

Information om trafiksäkerhet

Vid årsstämman för huvudvägarna på Sydkoster framfördes förslaget att formulera en text att hänvisa till när man ser behov att ingripa när någon beter sig trafikfarligt. Med Susanne Enfors-Davies hjälp har vi formulerat följande om
Trafikregler för Kosteröarna
Alla former av fordon förekommer på öarna. Mopeder, motorcyklar, elbilar, vanliga bilar, traktorer, lastbilar både tunga som lätta, hyrcyklar med varierande påhäng, elcyklar, privatcyklar och också gående. Alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på öarnas trånga vägar. Det förutsätter att man följer trafikreglerna, visar hänsyn och använder sunt förnuft. Fordonens hastighet ska anpassas efter övrig trafik och överallt gäller en maxhastighet på 30 km/tim.
Vanliga trafiklagar gäller såväl på öarna som på fastlandet.
Gående
Gå på vänster sida för att se och möta trafiken. Håll reda på barn och hundar och ge rimlig plats till mötande fordon.
Cyklister
Cykla på höger sida en och en och inte i bredd. Håll reda på cyklande barn och hjälp dem att hålla sig på höger sida. Vägarna lämpar sig inte för att lära små barn att cykla på. Ge rimlig plats till mötande fordon. Stanna inte mitt på vägen utan stanna vid vägkanten.
Moped och elbil
Det krävs förarbevis klass II för moped och bil med maxhastighet 25 km/tim (om du inte är född före september 1994).
Visa hänsyn och sänk hastigheten vid möten.
Som förälder har du ett ansvar för att dina minderåriga barn inte framför moped eller bil.
Nykterhetskraven – och de legala konsekvenserna vid överträdelse – är samma som för vanliga bilar och kan orsaka ett förlorat körkort.
Motorcykel, bilar och lastbilar
Anpassa hastigheten efter rådande trafik. Maxhastighet är 30 km/tim. Visa hänsyn emot all övrig trafik, såsom gående, cyklister, mopeder osv. Naturligtvis ska föraren vara nykter.

Vägarna uppfattas ibland vilseledande som bilfria. Det uppstår trängsel framför allt under högsommaren då det tidvis är mycket trafik av blandade fordon och gående. Några har ”glömt” trafikreglerna på fastlandet och låter minderåriga olagligt köra fordon. Tyvärr förekommer det onykterhet också. Vi måste då alla hjälpas åt och säga ifrån när vi ser uppenbara lagbrott. För allas trivsel och säkerhet måste trafikreglerna följas.