Lokal trafikstadga för Sydkosters huvudvägar dvs. Koster Ga:1
(antagen vid årsmötet i maj 2016 med mindre ändringar i maj 2017)

1. Motorfordon som har fler hjul än tre, liksom motorfordon konstruerade för en högsta hastighet överskridande 30 km per timme, skall inneha tillstånd av Samfällighetsföreningen för att få framföras.
Samfällighetsföreningens avsikt är att vara restriktiv med tillstånd för fordon som inte behövs i yrkestrafik.
Tillfälligt tillstånd gäller för fordon som skall skall vara på Sydkoster kortare tid än 30 dagar totalt per år. Ansök här.
Permanent tillstånd gäller för fordon som skall vara på Sydkoster mer än 30 dagar per år. Ansök här.
Permanent tillstånd för fordon med större bredd än 140 cm kan undantagsvis ges av styrelsen efter mottagande av ansökan med särskild motivering. 


2. Alla tillstånd är kopplade till ägaren av fordonet och vid försäljning måste ansökan om tillstånd ske på nytt av den nya ägaren.

3. Fordon får ej användas av näringsidkare för ambulerande försäljnings- eller uthyrningsverksamhet utan Samfällighetsföreningens tillstånd.

Tydliggörande: Om man levererar enligt en förhandsbeställning eller om man hämtar upp på annat ställe än varifrån tjänsten hyrts anses det inte vara ambulerande.
 
Särskilda slitageavgifter:
4. Fordon som ägs av andelsägare framförs utan extra avgift. Undantag är tunga fordon – se nedan.
 
5. För fordon som inte ägs av andelsägare och som framförs under mer än 30 dagar per år på Koster utgår avgift motsvarande avgiften för privat fastighet (om fordonet framförs av privatpersoner) eller för verksamheter (om fordonet framförs av näringsidkare).
 
6. För fordon med högre axeltryck än 6 ton eller högre boggietryck än 10 ton utfärdas tillstånd enbart när vägarna bedöms klara tung trafik.
 
7. För samtliga företag med avgiftsbelagd trafik och /eller med tyngre fordon, dvs. fordon med tjänstevikt tyngre än 3,5 ton, utgår en slitageavgift motsvarande ytterligare 3 andelar.
 
8.  Samtliga fordon som transporteras till/från ön skall betala en slitageavgift med ett pålägg på Kostermarins transportkostnad. Styrelsen ges mandat att sätta belopp. För närvarande gäller följande belopp.

 
9. För fastighetsägare vid byggprojekt utgår slitageavgifter  efter individuell prövning av styrelsen eller den styrelsen delegerat prövningsrätten till.
 
10. För samtliga fordon ansvarar fordonsägaren för att fordonet är försäkrat och framförs i enlighet med trafikregler som gäller på allmänna vägar och med hastigheter anpassade till trafiksituationen och sikten. Maxhastighet är 30 km/tim.
 
11. Om fordon framförs i strid med gällande allmänna trafikregler och de särskilda regler som gäller för Koster Ga:1 kan tillståndsinnehavaren i första hand tilldelas en muntlig eller skriftlig varning. I allvarliga fall och/eller vid upprepad överträdelse kan tillståndet omprövas vilket kan innebära indragning av tillståndet.