Årsstämman 13 maj 2017

Vid denna andra ordinarie årsstämma gjordes vissa justeringar av slitageavgifter i samband med byggprojekt mm. Slitageavgifter var också en fråga som diskuterades, där några önskade att fordon med permanent tillstånd att framföras på Sydkoster skulle undantas från slitageavgifter vid överfart till och från fastlandet. En handuppräckning visade att ungefär hälften av stämmodeltagarna önskade en förändring. Styrelsen skall diskutera frågan vidare. Trafiksäkerhetsfrågor och frågor om kommande vägunderhåll berördes också, liksom frågan om miljöaspekter skall vara en aspekt att beakta vid trafiktillstånd. Stämman godkände debiteringslängden enligt styrelsens förslag om sänkt uttaxering till 1200 kr per andel för 2018 att faktureras i januari 2018.